Länkar


Vi strävar efter en verksamhet som präglas av inkludering, och där alla ska kunna vara sig själva.

Vi vill att alla våra barn och pedagoger ska känna sig välkomna, respekterade, sedda och uppskattade, oavsett vilka de är eller var de kommer ifrån. Det innebär att vi skapar arbetssätt för att jobba tillsammans på ett inkluderande sätt varje dag. Det handlar om att göra det bästa av våra olikheter och inse att inkludering är allas ansvar. Vi tror på positiv förstärkning och vill att alla ska känna sig värdefulla!


Här kan du läsa

läroplanen:


Skolverket

Allas lika värde

Värdegrund i förskolan

Förskolan och skolan ska gestalta demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna

Förskolan och skolan ska förmedla och gestalta de värden som samhället gemen­samt har bestämt är viktiga för ett funge­rande demokratiskt samhälle. I skollagen och läroplanerna finns det särskilda skrivningar som talar om att förskolan och skolans värdegrund ska utgå från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättighe­terna. På detta område finns det både stora likheter och en del skillnader mellan läroplanerna för de olika skolformerna. Det kan till exempel handla om formuleringar om sex- och samlevnadsundervisningen samt främlingsfientlighet och intolerans.

Skolans värdegrund ska rymmas inom och förstås i enlighet med bestämmelser i re­geringsformen om statsskickets grunder och grund­läggande fri- och rättigheter och Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter. Här ingår även FN:s konvention om barns rättigheter, som sedan 2020 även är svensk lag.

Förskolan och skolans demokratiuppdrag är viktigt för att barn och elever ska få uppleva en trygg skolgång där deras rättigheter blir tillgodosedda. Det är också viktigt för att de ska få förutsättningar för att kunna verka aktivt tillsammans med andra i formandet av ett demokratiskt samhälle.

Har du frågor?


Har ni funderingar så hör av er! Lättast är att skriva ett mejl, då vi inte alltid kan svara i telefon under barnverksamhetstid.


Kontakta oss